Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 23.03.2011
Дата публікації 23.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуться 29 квітня 2011 р. о 14 год. 30 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2010 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства
7. Затвердження плану господарської діяльності Товариства на 2011 рік.
Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів відбудеться 29 квітня 2011 р. з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. за місцем проведення Загальних Зборів акціонерів: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складення переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах – 26.04.2011 року.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, які стосуються даних Загальних Зборів акціонерів, у робочі дні, починаючи з дня отримання цього повідомлення з 9 год.00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, кімната № 1 (1 - й поверх). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами є Мозгова Валентина Миколаївна.
Для участі у зборах акціонери повинні при собі мати документ, який посвідчує особу, представники акціонерів - також доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» за 2010 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 34250 24989
Основні засоби 1960 1841
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 9124 3900
Сумарна дебіторська заборгованість 20358 16132
Грошові кошти та їхні еквіваленти 149 283
Нерозподілений прибуток 1666 3903
Власний капітал 16641 15062
Статутний капітал 5905 2140
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 17603 9927
Чистий прибуток (збиток) 10875 9760
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8558492 8558492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 110 105

Довідки за телефоном (044) 522-84-71.
Правління ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2011
(дата)