Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2012
Дата публікації 14.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне підприємство "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський р-н, м.Пустоварівка, в.Радгоспна, б.14
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: 0026957996
E-mail* VATGPB@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуться 24 квітня 2012 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 18.04.2012 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2011 році.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2011 р.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства у 2012 р.
8. Затвердження положення про Правління Товариства.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, кімната № 1 (1 - й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мозгова Валентина Миколаївна.
Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» за 2011 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 50762 34250
Основні засоби 2680 1960
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6344 6481
Сумарна дебіторська заборгованість 34472 20958
Грошові кошти та їхні еквіваленти 139 762
Нерозподілений прибуток 7501 1666
Власний капітал 24142 16641
Статутний капітал 5903 5905
Довгострокові зобов'язання 6 -
Поточні зобов'язання 26620 17603
Чистий прибуток (збиток) 7501 1666
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8558492 8558492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 77 110

Довідки за телефоном (044) 522-84-71.
Правління ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2012
(дата)