Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 11.03.2014 13:28:15
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69) 5-79-96
E-mail* gpbr@gals-agro.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів
ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»!
Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуться 15 квітня 2014 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 09.04.2014 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової Ради за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р., розподіл прибутку і збитків.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 р. та попереднє схвалення значних правочинів.
Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, кімната № 1 (1 - й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мозгова Валентина Миколаївна.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного
товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» за 2013 рік
(тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 47687 60165
Основні засоби 8765 8277
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 12090 18157
Сумарна дебіторська заборгованість 22640 32772
Грошові кошти та їхні еквіваленти 29 34
Нерозподілений прибуток -3900 1778
Власний капітал 6498 6498
Статутний капітал 5905359 5905359
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 25666 34244
Чистий прибуток (збиток) -3900 1778
Середньорічна кількість акцій (шт.) 8558492 8558492
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 113
Довідки за телефоном (044) 529-49-29.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №46 від 07.03.2014р.
Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2014
(дата)