Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 23.03.2015 16:55:51
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69) 5-79-96
E-mail* v.marchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До відома акціонерів ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп»! Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище -Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське, вул. Радгоспна, відбудуться 23 квітня 2015 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Леніна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 17.04.2015 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. 2. Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку і збитків. 6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та попереднє схвалення значних правочинів. Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. З документами (проектами рішень) із вищезазначених питань порядку денного зборів акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Радгоспна, 1, кімната № 1 (1 - й поверх). Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мозгова Валентина Миколаївна. Основні показники фінансово - господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 60820 47687 Основні засоби 8503 8765 Довгострокові фінансові інвестиції - - Запаси 16601 12090 Сумарна дебіторська заборгованість 34755 22640 Грошові кошти та їхні еквіваленти 111 29 Нерозподілений прибуток 9128 -3900 Власний капітал 15523 11623 Статутний капітал 5905 5905 Довгострокові зобов'язання - - Поточні зобов'язання 18276 12683 Чистий прибуток (збиток) 9128 -3900 Середньорічна кількість акцій (шт.) - - Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 115 113 Довідки за телефоном (044) 529-49-29. Наглядова Рада ПАТ «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп» Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органі (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 52 18.03.2015 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2015
(дата)