Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 28.04.2015 15:02:43
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Голова правління. Тел: (045-69) 5-79-96
E-mail* v.marchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» с. Городище – Пустоварівське 23 квітня 2015 року Дата проведення загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2015 року Місце проведення загальних зборів акціонерів: 09310, с. Городище – Пустоварівське, Володарський р-н, Київська обл., вул. Леніна,53, кімната № 1 (2 –й поверх) Час проведення зборів: 14 год. 00 хв. Перелік питань денного, рішення з яких прийняті загальними зборами: Питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. Проект рішення: . Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Олійник І.С., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії. Затвердити наступний регламент Зборів: - основна доповідь – до 20 хвилин; - співдоповіді – 5 хвилин; - виступи в дебатах – 5 хвилин; - відповіді на запитання – 5 хвилин. - для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2015 від 23.02.2015 року). Питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2014 році. Питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік. Питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку і збитків. Проект рішення: Направити прибуток, отриманий Товариством у 2014 р., у розмірі 9128000,00 грн. на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства. Питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та попереднє схвалення значних правочинів. Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняти до уваги, що Товариство протягом 2015 року не планує вчиняти значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності. Результати голосування з питань порядку денного: Голосування з питання № 1: Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів. Рішення: 1.1. Обрати Загребельну Л.С. – Головою лічильної комісії, Олійник І.С., Савченко Ю.І. – членами лічильної комісії. 1.2. Затвердити наступний регламент Зборів: - основна доповідь – до 20 хвилин; - співдоповіді – 5 хвилин; - виступи в дебатах – 5 хвилин; - відповіді на запитання – 5 хвилин. - для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин. Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно. Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді. Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі. Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма яких затверджена рішенням Наглядової Ради Товариства (Протокол № 1/2015 від 23.02.2015 року). Результати голосування: «За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні ; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 2: Звіт Правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності Товариства у 2014 році. Результати голосування: «За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні ; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 3: Звіт Наглядової Ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Результати голосування: «За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні ; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 4: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік. Результати голосування: «За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні ; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 5: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р., розподіл прибутку і збитків. Рішення: Направити прибуток, отриманий Товариством у 2014 році, у розмірі 9128000 гривень на розвиток виробництва та господарської діяльності Товариства. Результати голосування: «За» - 8000683 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Проти» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні ; «Утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні; «Не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих акціонерів, які можуть брати участь у голосуванні. Рішення прийнято. Голосування з питання № 6: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р. та попереднє схвалення значних правочинів. Рішення: Затвердити Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняти до уваги, що Товариство протягом 2015 року не планує вчиняти значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності. Голова лічильної комісії __________________ Загребельна Л.С. Член лічильної комісії __________________ Олійник І.С. Член лічильної комісії _________________ Савченко Ю.І.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.04.2015
(дата)