Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 25.04.2018
Дата публікації 05.03.2018 10:40:34
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Юридична адреса* 09310, Київська обл., Володарський район, село Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
Керівник* Мозговий Володимир Миколайович - Директор. Тел: (045-69) 5-79-96
E-mail* y.savchenko@gals-agro.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

До відома акціонерів

ПАТ «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп»!

Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Городище - Пустоварівський бурякорадгосп» (далі по тексту – «Товариство»), місцезнаходження Товариства – 09310, Київська область, Володарський район, с. Городище – Пустоварівське,  вул. Радгоспна, відбудуться 25 квітня 2018 р. о 14 год. 00 хв. за адресою: 09310, Київська обл., Володарський район, с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, – 19.04.2018 р. Реєстрація учасників зборів проводиться в день зборів з з 13.30. до 14.00 за місцем проведення зборів.

Загальна кількість акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 8558492.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 8000683.

Проект порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії та затвердження порядку проведення Зборів.

Проект рішення: Обрати Загребельну Людмилу Степанівну – Головою лічильної комісії, Олійник Інну Станіславівну, Савченко Юлію Іванівну – членами лічильної комісії.

Затвердити наступний порядок проведення зборів:

- основна доповідь – до 10 хвилин;

- співдоповіді – 5 хвилин;

- виступи в дебатах – 5 хвилин;

- відповіді на запитання – 5 хвилин.

- для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Питання доповідачам і співдоповідачам подавати в письмовій формі або усно.

Доповідачам давати відповіді на задані питання після завершення обговорення доповіді.

Заявки на участь в обговоренні доповіді та пропозиції подавати в секретаріат Зборів в письмовій формі.

Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форми яких затверджені рішенням Наглядової  Ради Товариства (Протокол № 2/2018 від 19.02.2018 року).

  1. Звіт Директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.

  1. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

  1. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності за 2017 рік та

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії  Товариства за 2017 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р., розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення: Прийняти до уваги відсутність прибутку та наявність збитків за результатами 2017 року.

  1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 р.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки господарської діяльності Товариства на 2018  рік.

  1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та предметом яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб;

- купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна;

- інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених цими Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період протягом одного року з моменту прийняття цього рішення;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладення (підписання) Головою Наглядової ради, Директором Товариства попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів в цьому питанні порядку денного правочинів.

  1. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Відкликати з посад Голову та членів Наглядової Ради Товариства Кравчука Сергія Дмитровича, Вайспапіра Вадима Аркадійовича, Гавриленка Володимира Миколайовича, Чумака Анатолія Миколайовича, Моренка Миколу Миколайовича.

  1. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Із зазначеного питання відбудеться кумулятивне голосування, у зв’язку із чим відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» в повідомленні відсутній проект рішення.

  1. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради

Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорі, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства.

Встановити, що всі члени Наглядової Ради Товариства виконують свої  повноваження на безоплатній основі.

Уповноважити Директора Товариства Мозгового Володимира Миколайовича на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  https://smida.gov.ua/site/00385922/

Зі всіма матеріалами акціонери можуть ознайомитись за адресою: Київська обл., Володарський район,  с. Городище - Пустоварівське, вул. Центральна, 53, кімната № 1 (2 - й поверх), попередньо зателефонувавши за номером телефону, вказаним в цьому повідомленні, не пізніше ніж за 1 (один) день до дати запланованого візиту.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Загребельна Людмила Степанівна.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають право ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 вказаного Закону;

- отримати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмове звернення надсилається акціонером за адресою місцезнаходження Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати зборів. Пропозиції повинні містити інформацію, зазначену в ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів – також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь – який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

                         Основні показники фінансово -  господарської діяльності Публічного акціонерного

товариства «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп» за 2017 рік

(тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

125460

151136

Основні засоби (за залишковою вартістю)

5260

5194

Запаси

23052

27240

Сумарна дебіторська заборгованість

76940

96776

Гроші та їх еквіваленти

279

8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

50276

53487

Власний капітал

81425

84636

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

5905

5905

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

   

Поточні зобов'язання і забезпечення

44035

66500

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3211

+4413

Середньорічна кількість акцій (шт.)

8558492

8558492

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,37518

0,51563

Довідки за телефоном: (045-69) 5-79-96, (044) 522-99-33.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів опубліковано у офіціальному друкованому органу (виданні) – Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45  05.03.2018 року.

Наглядова Рада ПАТ «Городище – Пустоварівський бурякорадгосп».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Мозговий Володимир Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2018
(дата)