Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Мозговий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 , Київська область, Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
4. Код за ЄДРПОУ 00385922
5. Міжміський код та телефон, факс (04569) 5-79-96 , (04569) 5-79-96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 82 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://smida.gov.ua/site/00385922/ в мережі Інтернет 26.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 25.04.2018 125460 125460 100
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: - одержання Товариством кредитів/позик, гарантій, акредитивів та/або одержання будь – яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань, в т.ч. за договором поруки, Товариства та/або будь – яких третіх осіб; - купівля – продаж майна, в т.ч. нерухомого майна, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренда, та лізинг майна; - інші правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства, і в яких воно виступає однією із сторін; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: зазначається у разі прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; Гранична сукупність вартості правочинів: 125 460 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 125 460 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 100%; Загальна кількість голосуючих акцій: 8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 8 000 683 (вісім мільйонів шістсот вісімдесят три) штук; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 штук.