Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мозговий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 , Київська область, Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
4. Код за ЄДРПОУ 00385922
5. Міжміський код та телефон, факс (044-69) 5-79-96 (044-69) 5-79-96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 74 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 22.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385922.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 21.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2016 призначено Член Наглядової ради Гавриленко Микола Мефодiйович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Гавриленко Микола Мефодійович призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ «Галс-К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Член Ревізійної комісії Горяінов Віктор Володимирович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Горяінов Віктор Володимирович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 призначено Член Ревізійної комісії Горяінов Віктор Володимирович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Горяінов Віктор Володимирович призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник служби безпеки ТОВ «Галс – К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Гавриленко Володимир Миколайович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Гавриленко Володимир Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Чумак Анатолiй Миколайович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Чумак Анатолій Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Член Наглядової ради Вайспапiр Вадим Аркадiйович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Вайспапір Вадим Аркадійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Голова Наглядової ради Кравчук Сергiй Дмитрович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Кравчук Сергiй Дмитрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 призначено Член Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро" д/н 37109938
20.04.2016 д/н
93.482
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро", код за ЄДРПОУ юридичної особи 37109938, призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 93,482%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 93,482%. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 000 683 акцій.
20.04.2016 призначено Член Наглядової ради Чумак Анатолiй Миколайович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Чумак Анатолiй Миколайович призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний спеціаліст СТОВ «Цукровик». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Член Ревізійної комісії Агапкiн Вiктор Олександрович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 звільнено Голова Ревізійної комісії Кучер Надiя Василiвна д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна, яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 призначено Член Ревізійної комісії Кучер Надiя Василiвна д/н д/н
20.01.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер – аудитор ТОВ «Галс-К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2016 призначено Член Ревізійної комісії Агапкiн Вiктор Олександрович д/н д/н
20.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 20.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 20.04.2016 року. Посадова особа Агапкін Віктор Олександрович призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: аудитор ТОВ "Галс-К Лтд". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.