Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Мозговий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 , Київська область, Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
4. Код за ЄДРПОУ 00385922
5. Міжміський код та телефон, факс (044-69) 5-79-96 (044-69) 5-79-96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 75 Газета "Бюлетень. Цінні папери України" 25.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385922.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 22.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 звільнено Член Правління Бойко Віра Євстафіївна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Бойко Віра Євстафіївна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Усенко Микола Петрович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Усенко Микола Петрович призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010 р. по 2013 г. - зоотехнік СВК ім. Щорса, з 2013 р. по теперішній час - головний зоотехнік ПАТ "Городище-пустоварівський бурякорадгосп". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акції. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро" д/н 37109938
21.04.2016 д/н
93.482
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Галс Агро", код за ЄДРПОУ юридичної особи 37109938, призначена на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 93,482%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 93,482%. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 000 683 акцій.
21.04.2016 призначено Голова Ревізійної комісії Кучер Надiя Василiвна д/н д/н
21.01.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Ревізійною комісією ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Ревізійної комісії ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 1/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Кучер Надiя Василiвна призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер – аудитор ТОВ «Галс-К Лтд». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Шкляренко Дмитро Петрович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління Бабюк Анатолiй Андрiйович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Бабюк Анатолій Андрійович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Член Правління, головний бухгалтер Загребельна Людмила Степанiвна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Загребельна Людмила Степанівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 звільнено Голова Правління Мозговий Володимир Миколайович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0.0011
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Шкляренко Дмитро Петрович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "Городище - Пустоварiвський бурякорадгосп", агроном. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акції. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління Живиця Олександр Володимирович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Живиця Олександр Володимирович призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2010 р. по 2013 р. - бригадир тракторної бригади СВК ім. Щорса, з 2013 р. по теперішній час - головний інженер ПАТ "Городище-Пустоварівський бурякорадгосп". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акції. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Член Правління, головний бухгалтер Загребельна Людмила Степанiвна д/н д/н
21.04.2016 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Загребельна Людмила Степанівна призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "Городище-Пустоварiвський бурякорадгосп", головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акції. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
21.04.2016 призначено Голова Правління Мозговий Володимир Миколайович д/н д/н
21.04.2016 д/н
0.0011
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 21.04.2016 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" № 3/2016 від 21.04.2016 року. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "Городище-Пустоварiвський бурякорадгосп", Голова правлiння. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 94 акції. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.