Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Мозговий Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09310 , Київська область, Володарський р-н, с. Городище-Пустоварівське, вул. Радгоспна
4. Код за ЄДРПОУ 00385922
5. Міжміський код та телефон, факс (04569) 5-79-96 (04569) 5-79-96
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 82 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 03.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://00385922.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 28.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2017 звільнено Член Правління Усенко Микола Петрович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Усенко Микола Петрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Кравчук Сергій Дмитрович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 26.04.2017 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Кравчук Сергій Дмитрович обрана на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор СТОВ "Цукровик". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Голова Наглядової ради Кравчук С.Д. є представником акціонера Товариства - ТОВ "Галс Агро".
27.04.2017 звільнено Голова Правління Мозговий Володимир Миколайович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0.0011
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович, яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0011%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Шкляренко Дмитро Петрович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Шкляренко Дмитро Петрович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління Живиця Олександр Володимирович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Живиця Олександр Володимирович, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 звільнено Член Правління, головний бухгалтер Загребельна Людмила Степанiвна д/н д/н
27.04.2017 д/н
0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Загребельна Людмила Степанівна, яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Зміни у персональному складі посадової особи обумовлені затвердженням нової редакції статуту Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
27.04.2017 призначено Директор Мозговий Володимир Миколайович д/н д/н
27.04.2017 д/н
0.0011
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" 27.04.2017 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 4/2017 засідання Наглядової ради ПАТ "ГОРОДИЩЕ-ПУСТОВАРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" від 27.04.2017 року. Посадова особа Мозговий Володимир Миколайович призначена на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0011%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0011%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АТ "Городище-Пустоварiвський бурякорадгосп", Голова правлiння. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 94 акцій. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.